Click on thumbnail to view larger image

Canon EOS Elan photoMountain pass

Mountain pass