Click on thumbnail to view larger image

Canon EOS Elan photoOregon coast

Oregon coast