Click on thumbnail to view larger image

Canon EOS Elan photoWhite house

White house